Uitkering op einddatum of bij eerder overlijden

Bekijk de mogelijkheden van een gemengde verzekering


Een Gemengde verzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering en een overlijdensrisicoverzekering.

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen.

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarbij, als de verzekerde vóór de einddatum komt te overlijden, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen.

Algemene informatie over deze verzekering


Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter kapitaalverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

Hoe een kapitaalverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wit u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een kapitaalverzekering?

Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit op een vooraf bepaald moment. Dit kan zijn als u op de einddatum van de verzekering in leven bent, maar ook als u overlijdt voordat de verzekering afloopt.

Het bedrag aan het einde van de looptijd is niet altijd hetzelfde als het bedrag dat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Bij het afsluiten van de verzekering maakt u hier afspraken over.
Voor wie?

U kunt de verzekering voor uzelf en/of anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

Ver­ze­kerd be­drag bij over­lij­den

U kunt zelf kiezen welk bedrag uw nabestaanden ontvangen als u voor de einddatum overlijdt.

Doel kapitaalverzekering
 • aflossing hypotheek (KEW)
 • studie kinderen
 • eenmalige onbelaste uitkering willen ontvangen
 • pensioenkapitaal / lijfrentekapitaal opbouwen
Ge­zond­heid

Vraagt u een verzekering met overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico aan? Dan moet u een gezondheidsverklaring invullen. Soms is aanvullende informatie of een medische keuring nodig.

Of aanvullende informatie of een medische keuring nodig is, hangt af van de hoogte van de verzekering en de informatie die is ingevuld op de gezondheidsverklaring.

Winstdeling
Sommige verzekeraars hebben kapitaalverzekeringen met winstdeling. Bij een winstdelende kapitaalverzekering gaat tot wel 95% van de winst die de verzekeraar maakt naar de deelnemers met een winstdelende verzekering. Met uw deel van de winst verhoogt de verzekeraar het verzekerde bedrag van uw verzekering. Het verhoogde verzekerde bedrag is ook gegarandeerd.
Keu­ze: geen pre­mie bij ar­beids­on­ge­schikt­heid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Keu­ze: geen pre­mie bij werkeloosheid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u werkeloos raakt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Keu­ze: geen pre­mie bij overlijden

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u komt te overlijden. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij fraude. Of als uw informatie over uw gezondheid verzwijgt. 

Verzekeraars keren niet of minder uit als de verzekerde overlijdt door zelfdoding binnen 2 jaar na de ingangsdatum of verhoging van het verzekerde bedrag, door een vliegtuigongeval dat de verzekerde is overkomen als invlieger, proefvlieger of vlieginstructeur, tijdens of ten gevolge van deelname aan een niet-Nederlandse krijgsdienst of door terrorisme.
Let op!
Voor deze verzekering gelden belastingregels. Uw persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol. Houd daar rekening mee!
Wanneer stopt de verzekering?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. U kunt de verzekering laten eindigen bij overlijden van de verzekerde. Of op een einddatum.

Pre­mie

U betaalt de premie per maand of per jaar. Óf u kiest ervoor om de premie in één keer te betalen. Dit laatste noemen we een koopsom.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen
 • U kunt de verzekering stoppen. Dan bent u niet meer verzekerd. Als uw verzekering afkoopwaarde heeft, dan betalen verzekeraars deze aan u uit, onder aftrek van kosten.
 • Eerder beëindigen (afkopen) kost u altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als u zo'n polis vroegtijdig stopt, loopt u die voordelen waarschijnlijk mis.
 • U kunt ook stoppen met premie betalen. U blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag. 
U kunt de verzekering niet zomaar wijzigen of stoppen als deze bij uw hypotheek hoort of een oudedagsvoorziening is.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Brabant Hypotheken | Financieel Zeker. Stuur een e-mail naar info@brabanthypotheken.nl. Of bel met 040 298 5822!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. U kiest zelf wie u verzekert. U kunt ook kiezen voor twee verzekerden, bijvoorbeeld uzelf en uw partner. Het bedrag keren verzekeraars uit aan de verzekeringnemer, of aan de nabestaanden die u hebt aangewezen. Of het wordt gebruikt voor de aflossing van uw hypotheek. 

Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan is dit een verpande overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden ontvangt uw hypotheekverstrekker dan rechtstreeks het bedrag. Met dat bedrag wordt de hypotheek (geheel of voor een deel) afgelost.

Verzekerd bedrag

U kiest zelf het verzekerd bedrag. Dat is het bedrag dat verzekeraars uitkeren na overlijden. U kiest daarnaast of het verzekerd bedrag gelijk blijft óf daalt tijdens de looptijd. Het bedrag betalen verzekeraars bij overlijden in één keer uit. 

Het bedrag dat de nabestaanden ontvangen na overlijden hangt af van de dekking die u kiest (gelijkblijvend of dalend). Bij een dalende dekking is het moment van overlijden bepalend voor de hoogte van de uitkering.

Wanneer keren verzekeraars uit?

Verzekeraars keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Zijn er twee verzekerden? Dan keren verzekeraars het bedrag uit als een van de twee verzekerden overlijdt.

Geen pre­mie bij ar­beids­on­ge­schikt­heid

U kunt vaak bij overlijdensrisicoverzekeringen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren.

Bij deze extra dekking hoeft u geen premie meer te betalen voor de verzekering als u arbeidsongeschikt wordt. Er gelden nadere voorwaarden. Vraag er naar bij ons kantoor.

Wanneer keren verzekeraars niet of minder uit?

Verzekeraars keren niet of minder uit als blijkt dat er sprake is van fraude bij de aanvraag. Of als de verzekerde informatie over zijn of haar gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld dat hij of zij rookt). 

Het is belangrijk dat elke verzekerde de gezondheidsverklaring zorgvuldig invult. Zo voorkomt u dat verzekeraars niet of minder uitkeren.

Let op

Het kan zijn dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering. Dit kunt u in sommige situaties voorkomen. Wij raden u aan dit vooraf met ons kantoor te bespreken.

Extra: voorlopige dekking

Verzekeraars kunnen een voorlopige dekking afgeven. Een voorlopige dekking houdt in dat u al verzekerd bent voordat de polis daadwerkelijk loopt. Dat kan handig zijn bijvoorbeeld omdat uw hypotheeklening bijna ingaat. Of als je overstapt naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekering en de oude al hebt opgezegd. Vraag naar de mogelijkheden.

Keuze: varianten

De overlijdensrisicoverzekering kent veel varianten:

 • keyman-polis
 • compagnonverzekering
 • gemengde verzekering
 • gelijkblijvende, dalende of stijgende risicoverzekering
Gezondheid

De verzekerde moet een gezondheidsverklaring invullen bij de aanvraag. Zijn er twee verzekerden? Dan moeten beide verzekerden een gezondheidsverklaring invullen. Is het verzekerd bedrag hoger dan € 350.000,-? Dan vragen verzekeraars een medische keuring. 

Afhankelijk van de antwoorden in de gezondheidsverklaring vragen verzekeraars soms aanvullende medische informatie of een medische keuring.

Looptijd

U bepaalt zelf wanneer de verzekering ingaat en eindigt. Na overlijden van de verzekerde(n) stopt de verzekering (dan krijgen de nabestaanden een bedrag). Overlijdt geen van de verzekerden voor de einddatum? Dan eindigt de verzekering zonder uitkering. 

De looptijd is minimaal 5 jaar en maximaal 40 jaar. De verzekerde mag niet ouder zijn dan 75 jaar op de einddatum van de verzekering.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

Hoort de verzekering niet bij een hypotheek? Dan kunt u de verzekering wijzigen of stoppen. 

Hoort de verzekering bij uw hypotheek? Dan heeft u toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker om de verzekering te wijzigen of te stoppen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Brabant Hypotheken | Financieel Zeker. Stuur een e-mail naar info@brabanthypotheken.nl

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Vraag bij Brabant Hypotheken | Financieel Zeker om een goéd advies!